Wyjazdy sportowe dla dorosłych i firm

Aktualności

Silesia Business & Life Golf Trip - regulamin
Data utworzenia: 2015-11-10 12:53:08

Na dniach rozpoczyna się turniej w hiszpańskim Alicante, dopinamy właśnie ostatnie szczegóły! Zamieszczamy poniżej regulamin turnieju, który będzie obowiązywał wszystkich uczestników.
 

REGULAMIN GŁÓWNY TURNIEJU SILESIA BUSINESS& LIFE

HISZPANIA, ALICANTE, 15-16.11.2015

1. Komitet turnieju:

 1. w skład Komitetu Turnieju wchodzą̨: Katarzyna Bobińska, Daria Uziębło oraz Klaudiusz Sevković.
 2. decyzje Komitetu Turnieju w zakresie stosowania regulaminów turnieju oraz reguł gry w golfa, są ostateczne.

2. Uprawnieni do gry w turnieju:

 1. amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
  1. zawodnicy z aktualną, na dzień́ rejestracji do turnieju, kartą handicapową (HCP) Polskiego Związku Golfa (PZG),
  2. zawodnicy posiadający aktualną kartę̨ HCP wydaną przez inne niż̇ PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.
  3. Osoby z Zieloną Kartą wydaną przez PZG,
 2. brak zarejestrowanego/potwierdzonego HCP skutkuje startem z HCP=0;
 3. ustala się̨ maksymalny limit HCP na 36 (wszyscy z HCP wyższym niż̇ 36 grają̨ z HCP=36);
 4. wszelkie odniesienia do wieku graczy dotyczą dnia 01 stycznia roku, w którym rozgrywany jest turniej.

3. Reguły i etykieta gry w golfa:

 1. turniej jest rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju;
 2. każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń itp., może zostać́ zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu.

4. Format turnieju, tees, klasyfikacje:

 1. turniej rozgrywany jest na 18 dołkach w formatach Stroke Play Brutto i Stableford netto;
 2. tee:
  1. mężczyźni i juniorzy powyżej 12 lat – tee żółte,
  2. kobiety – tee czerwone.
 3. klasyfikacje:
 4. klasyfikacja Stroke Play Brutto (główna) – nagrody przyznawane są za zajęcie miejsc od I do III,
 5. klasyfikacja Stableford netto - nagrody przyznawane są za zajęcie miejsc od I do III,

5. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe:

 1. zgłoszenia do turnieju przyjmowane są wyłącznie w Travel&Action.
 2. ogłoszenie list startowych następuje do dnia 10.11.2015
 3. podział na grupy startowe następuje według zasady równomiernej gry – tj. średni HCP każdej z grup powinien być, na ile to możliwe, wyrównany.

 

6. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe:

 1. każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz: uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz: Reg. 33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu;
 2. zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja wszystkich graczy w grupie.

7. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry:

 1. każda z grup musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu.
 2. czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego;
 3. karą za opóźnianie gry jest:

                   I. pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,

                 II. drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,

III. trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

8. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę:

jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy;

9. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b):

 1. jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie on zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7;
 2. sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:
  1. natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
  2. przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,

III. wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

10. Zdawanie kart wyników:

 1. marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku wyniki brutto gracza, którego jest markerem i własne;
 2. odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz;
 3. odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez Darię Uziębło w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy;
 4. jeżeli gracz nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6b).

11. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych:

1.       o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, niższy HCP;

2.       0 pozostałych miejscach rozstrzyga lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, niższy HCP;

3.       w klasyfikacji netto kolejność na liście ustalana jest w następujący sposób: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, niższy HCP.

12. Nagrody:

kategorie brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce (od I do III) w kategorii brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię netto. W takich przypadkach, nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w klasyfikacji netto.

13. Piłki oraz kije golfowe:

piłki oraz kije używane w turnieju muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A Rules Limited (patrz: http://www.randa.org).

14. Sprzęt elektroniczny:

 1. używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z Komitetem Turnieju;
 2. dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry.

16. Transport (wózki golfowe typu Club Car), wózki elektryczne:

 1. gracze  mogą korzystać ze środków transportu (wózki golfowe typu Club Car) podczas trwania turnieju,
 2. wózki elektryczne są dozwolone, pod warunkiem, że za pomocą systemu elektronicznego znajdującego się w panelu kontrolnym nie można mierzyć wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry (Reg. 14-

17. Caddies:

 1. każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4);

18. Postanowienia dodatkowe:

 1. każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych, audiowizualnych i innych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot;
 2. zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych;
 3. organizator Turnieju lub upoważniony przez niego podmiot ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.

19. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin Szczegółowy Turnieju jest nadrzędny w stosunku do Regulaminu Głównego Turnieju i może zmienić dowolny jego zapis;
 2. rejestracja na turniej oznacza, że Zawodnik zapoznał się z Regulaminami i akceptuje ich postanowienia;
 3. wszelkie uwagi uczestników na temat turnieju lub innych spraw z nim związanych powinny być zgłaszane do Komitetu Turnieju na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail : kbobinska@travelandaction.pl

 

Powrót do aktualności
Cofnij
Opublikowane na stronach internetowych www.travelandaction.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.